SPP

Pojdi na:

Splošni pogoji poslovanja

1. člen Splošno in področje veljavnosti

1.

Splošni pogoji poslovanja veljajo v vseh poslovnih odnosih z našimi poslovnimi partnerji in odjemalci (v nadaljevanju: "kupci").
Splošni pogoji poslovanja veljajo samo, če je kupec podjetnik (14. člen nemškega civilnega zakonika – BGB), pravna oseba javnega prava ali javnopravno posebno premoženje.

2.

Splošni pogoji poslovanja veljajo zlasti za pogodbe o prodaji in/ali dobavi premičnin (v nadaljevanju tudi: "blago"), ne glede na to, ali blago izdelujemo sami ali ga nabavimo pri dobaviteljih (433., 651. člen BGB). V primeru delovne pogodbe veljajo naše zakonske pravice skladno s 642., 643. in 645. členom BGB, z razliko od zakonskih pravilnikov, kadar gre za generične izdelke.

3.

Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi za nadaljnje poslovne odnose z istim kupcem, pri čemer nam ni treba v vsakem posameznem primeru posebej opozarjati nanje.

4.

Vedno in izključno veljajo naši Splošni pogoji poslovanja. Odstopanja od Splošnih pogojev poslovanja in njihovih pravil zahtevajo izrecen, individualen in pisni dogovor. To še posebej velja za veljavnost Splošnih pogojev poslovanja kupca. Njegovi pogoji niso sestavni del pogodbe, tudi če smo pred dobavo blaga seznanjeni z njimi. Ustni dogovori so za nas zavezujoči, če jih potrdimo tudi pisno.

2. člen Sklenitev pogodbe

1.

 

Naše ponudbe so nezavezujoče. To velja tudi v primeru, če kupcu izročimo – tudi v elektronski obliki – kataloge, tehnične dokumentacije (npr. risbe, načrte, obračune, kalkulacije, opozorila na standarde DIN), opise izdelkov in razne druge dokumente, za katere si pridržujemo pravice lastništva in avtorstva.

2.

Naročilo blaga s strani kupca velja za zavezujočo ponudbo pogodbe. Imamo pravico, da ponudbo pogodbe sprejmemo v roku 3 koledarskih tednov po prejemu ponudbe pogodbe; ponudbe pogodbe pa nismo dolžni sprejeti. Če je ponudba pogodbe sprejeta po preteku roka in se kupcu njegova ponudba pogodbe ne zdi več zavezujoča, nam mora to nemudoma tudi sporočiti; v nasprotnem primeru velja pogodba za sklenjeno.

3.

Sprejem je treba potrditi, kar lahko storimo pisno (npr. s potrditvijo naročila) ali z dobavo blaga kupcu.

3. člen Dobavni rok in zakasnela dobava

1.

 

O dobavnem roku se dogovorimo za vsako naročilo posebej oz. ga pri sprejemu naročila določimo mi. V nasprotnem primeru velja dobavni rok 4 koledarske tedne od sklenitve pogodbe. Dobavni rok se vsakokrat začne z datumom naše dokončne in popolne potrditve naročila. Da smo upoštevali dobavne roke velja, če smo v določenem dobavnem roku blago v skladišču pripravili za prevzem oz. smo pri odpremi na željo kupca blago oddali v določenem roku.

2.

Dobavni rok, ki ga določimo, je zavezujoč samo pod pogojem, da so pojasnjena vsa tehnična vprašanja in kupec, ki mora za posamezne primere opraviti določene obveznosti (npr. izvajanje navodil za izvedbo del, uradna potrdila ali dovoljenja), vse to tudi pravočasno uredi.

3.

Če se zavezujočih dobavnih rokov ne bomo mogli držati iz razlogov, na katere ne moremo vplivati (nerazpoložljivost kapacitet), bomo določili nov dobavni rok, ki pa bo odvisen od dejanskih okoliščin. Če kapacitete ne bodo na voljo niti v novem dobavnem roku, imamo pravico, da v celoti ali delno odstopimo od pogodbe; v tem primeru bomo že izvedena plačila ali druge oblike poravnav kupca nemudoma povrnjeni. Kot primer nerazpoložljivih kapacitet v tem smislu veljajo zlasti nepravočasne dobave s strani naših dobaviteljev, če smo v tem primeru sklenili povezan posel za kritje tveganja.

4.

Našo zamudo pri dobavi določimo skladno z zakonskimi predpisi. V vsakem primeru pa je potreben opomin s strani kupca.
Če zamujamo z dobavo, lahko kupec zahteva pavšalno nadomestilo za škodo, ki mu je bila povzročena zaradi zamude z našo dobavo. Pavšal za povračilo škode znaša za vsak dopolnjen koledarski teden zamude 0,5 % neto cene (vrednosti blaga), skupno pa maksimalno 8 % vrednosti prepozno dobavljenega blaga. Pridržujemo si pravico, da lahko dokažemo, da kupec zaradi prepozne dobave blaga ni imel škode ali pa je bila škoda precej manjša od določenega pavšalnega zneska. Ostale pravice kupca obstajajo samo skladno z 9. členom teh Splošnih pravil poslovanja.

4. člen Dobava, prehod odgovornosti, prevzem, zamuda pri sprejemu, embalaža

1. Če ni drugače dogovorjeno, velja dobava franko tovarna ali franko naše odpremno skladišče, ki hkrati vedno veljata za kraj prevzema blaga. Na zahtevo kupca lahko blago pošljemo tudi na drug naslov (nakup s pošiljanjem). Imamo pravico do delnih dobav in delnih storitev, če je to sprejemljivo tudi za kupca in smo pri tem v zadostni meri upoštevali njegov interes, do katerega je upravičen.
2. Odgovornost za izgubo blaga ali slučajnega poslabšanja blaga – tudi pri delnih dobavah – prevzame kupec sam najkasneje ob izročitvi blaga kupcu, špediterju, prevozniku ali drugi osebi oz. podjetju, ki so določeni za odpremo. Če dobava ali storitev zamujata zaradi okoliščin, za katere odgovarja kupec, prevzema kupec po našem obvestilu, da je blago pripravljeno za prevzem, vso odgovornost za nastalo zamudo.
3. Če je dogovorjeno, da blago prevzame kupec, je prevzem ključen za prenos odgovornosti. Tudi na splošno veljajo za dogovorjen prevzem blaga zakonski predpisi, ki so v skladu z delovršnim pravom.
Predaja oz. prevzem pomenita enako, če kupec zamuja s sprejemom.
4. Če kupec zamuja s sprejemom, če ne opravi svoje obveznosti ali pa naša dobava kasni zaradi drugega razloga, za katerega odgovarja kupec, imamo pravico zahtevati nadomestilo za nastalo škodo, vključno z dodatnimi stroški (npr. stroški skladiščenja).
5. Če blago dobavljamo na paletah, palete zaračunamo in izdamo dobropis po vračilu palet v naše podjetje, palete morajo biti nepoškodovane (pregled stanja palet opravimo v našem podjetju).
6. Vračilo brezhibnega blaga, ki smo ga dobavili kupcu, je izključeno. Če pa se izjemoma strinjamo z vračilom blaga brezhibne kakovosti, izdamo dobropis šele, ko ugotovimo in potrdimo, da je blago primerno za uporabo. Stroške prevoza, ki nastanejo zaradi vračila blaga, krije kupec.

5. člen Cene in plačilni pogoji

1. Če se za posamezni primer ne dogovorimo drugače, veljajo cene iz našega cenika, ki velja na dan sklenitve pogodbe, in sicer so cene v EUR, prištejemo pa še z zakonom določen davek na dodano vrednost, na domačem trgu (brez otokov) pa cene veljajo ali franko vagon na sprejemni postaji ali franko tovornjak na gradbišču ali v skladišču. Pri tem je osnova poln vagon oz. tovornjak s prikolico z minimalno težo naklada 24 t (v primeru vozila z žerjavom je odvisno od konstrukcije in je teža lahko manjša). „Franko vagon na sprejemni postaji" pomeni, da krije stroške železniške postaje, stroške tehtanja, tovorno prevoznino pri kosovni odpremi itd. vedno prejemnik blaga. „Franko tovornjak na gradbišču ali v skladišču" pomeni dobavo brez razklada; stroške razklada krije prejemnik blaga.
2. Če je blago na željo kupca v embalaži, ki ni standardna embalaža, ali pa se blago odpremi na gradbenem lesu ali na vračljivih paletah, ki so kot takšne tudi označene, bomo to po veljavnem ceniku vsakokrat tudi posebej obračunali. Kupec nam lahko vračljive palete, ki jih je dobil z blagom, v dobrem stanju in brez naših stroškov prevoza po za to določenih cenah iz cenika, vrne. To pa lahko stori samo do poravnave salda (izdaja/vračilo), ki ga mi vodimo zanj v času vračila. Pri izračunu salda bomo upoštevali izdaje v roku zadnjih 12 mesecev.
3.

Pri lastnem prevzemu vrnemo stroške prevoza skladno z našimi veljavnimi pogoji vračila, ki jih na željo tudi pošljemo. Materiala embalaže pri izračunu teže tovora ne upoštevamo – povračilo stroškov prevoza velja izključno za težo blaga.

4.

Če so se stroškovni dejavniki po sklenitvi pogodbe in pred dobavo bistveno spremenili (npr. zaradi povišanja cen surovin, stroškov materiala, menjalniških tečajev itd.), imamo pravico do uskladitve cene, razen če so bile naše cene v sklenjeni pogodbi označene kot fiksne cene.

5.

Rok plačila za naše račune je – v kolikor se nismo dogovorili za drugačen način plačila – 30 dni po datumu računa brez odbitka. Za plačila, prejeta v roku 8 dni po datumu računa, nudimo 3 %, za takojšnje vknjižbe plačil na banki pa 4 % skonta od zneska računa. Dobropisi, ki jih izdamo, razen dobropisov bonusov, se zmanjšajo za na dobropisu ločeno naveden znesek skonta. Plačilo s strani kupca velja za izvedeno, ko vknjižimo dobropis zneska na našem navedenem bančnem računu; na splošno velja kraj plačila Oberursel.

6. Menice, čeke ali druge oblike plačilnih sredstev sprejmemo samo po predhodnem pisnem dogovoru in samo zaradi realizacije plačila. Stroške tovrstnih oblik in odgovornost za pravočasno predložitev in morebitne ugovore prevzema izključno kupec.
7. Če kupec plačila ne izvede pravočasno, pripišemo prodajni ceni obresti po veljavni zakonski obrestni meri. Pridržujemo si pravico do uveljavljanju odškodnine za nastalo škodo zaradi zamude plačila. Na naše zahteve po trgovskih obrestih za zapadla plačila (353. člen nemškega zakona o gospodarskih družbah – HGB) to ne vpliva in veljajo še naprej.
8. Kupcu ostajata obračunska in pridržna pravica le, če je nasprotni zahtevek pravnomočen ali ga priznamo. Pri napakah v dobavi še naprej velja 8. točka 7. člena.

6. člen Pridržana lastninska pravica

1. Do celotnega plačila vseh naših aktualnih in prihodnjih terjatev iz kupne pogodbe in tekočega poslovnega odnosa (zavarovane terjatve) si pridržujemo lastništvo prodanega blaga.
2.

Blaga, za katerega si pridržujemo lastništvo, kupec ne sme pred celotnim plačilom zavarovanih terjatev niti zastaviti tretji osebi niti prepustiti kot zavarovanje. Kupec nas mora nemudoma pisno obvestiti, če in v kolikor obstaja vpletenost tretje osebe v naše blago.

3.

Če kupec ravna v nasprotju s pogodbenimi dogovori, še posebej, če ne poravna zapadle cene nakupa, imamo pravico, da skladno z zakonskimi predpisi odstopimo od pogodbe in blago na osnovi pridržane lastniške pravice zahtevamo nazaj. Če kupec ne poravna zapadle nakupne cene, smemo uveljaviti omenjene pravice, če smo kupcu pred tem neuspešno določili primeren rok plačila ali pa je tovrstna določitev roka po zakonskih predpisih nepotrebna.

 4. Kupec ima pravico, da blago, za katero si pridržujemo lastniško pravico, v pravilnem poslovanju odtuji in/ali ga obdeluje. V tem primeru veljajo kot dopolnilo spodnje določbe:
   4.1. Pridržana lastniška pravica velja tudi za izdelke, ki so nastali z obdelavo, mešanjem ali spajanjem našega blaga, in sicer v polni vrednosti, pri čemer imamo vlogo proizvajalca. Če bi pri obdelavi, mešanju ali spajanju z blagom tretje osebe na blagu ostal veljaven zadržek lastniške pravice, imamo pravico do solastništva v razmerju vrednosti računa obdelanega, mešanega ali spojenega blaga. Na splošno velja za nastali izdelek enako kot za blago, ki smo ga dobavili s pridržano lastniško pravico.
   4.2. Terjatve, nastale iz nadaljnje prodaje blaga ali izdelka, do tretjih oseb, nam kupec že zdaj odstopi, in sicer za celoten delež oz. delež v vrednosti našega morebitnega solastniškega deleža skladno z omenjeno točko 4.1 za zavarovanje. Mi odstop sprejmemo. V 2. točki omenjene obveznosti kupca veljajo tudi spričo odstopljenih terjatev.
   4.3. Za vplačilo terjatev ostaja poleg nas pooblaščen tudi kupec. Obvezujemo se, da terjatev ne bomo uveljavljali, dokler bo kupec poravnaval svoja plačila, dokler ne bo zamujal s plačili in dokler ne bo vložena zahteva po otvoritvi postopka insolventnosti in ne bo prišlo do zmanjšanih zmožnosti plačil kupca. Če pa se to zgodi, lahko zahtevamo, da nam kupec naznani odstopljene terjatve in dolžnike, posreduje zahtevane podatke, izroči zadevne dokumente in dolžnikom (tretji osebi) sporoči odstop oz. cesijo.
   4.4. Če vrednost zavarovanj preseže naše terjatve za več kot 20 %, bomo na zahtevo kupca takšen delež zavarovanj sprostili po naši izbiri.

7. člen Garancija za kupca

1. Za pravice kupca pri stvarnih in pravnih napakah (vključno z napačnimi dobavami ali dobavami premajhnih količin, nepravilno montažo ali pomanjkljivimi navodili za montažo) veljajo zakonski predpisi, če v nadaljevanju ni določeno drugače.
2.

Podlaga naše garancije je predvsem dogovor o kakovosti blaga. Kot dogovor o kakovosti blaga veljajo naši opisi izdelkov, ki smo jih dali kupcu pred naročilom ali so bili enako kot ti Splošni pogoji poslovanja vključeni v pogodbo. Pridržujemo si pravico do za uporabnost nepomembnih sprememb, npr. tehnične ali optične narave, ki ne pomenijo odstopanja od dogovorjene kakovosti.

3.

Z dogovorom o kakovosti blaga ni povezano garancijsko jamstvo. Posebne garancije prevzemamo samo na podlagi posebnega, izrecnega in pisnega dogovora, ki ureja vsebino in obseg garancije neodvisno od teh Splošnih pogojev poslovanja in z zakonom določenih pravic kupca.

4.

Če o kakovosti ni bilo sklenjenega dogovora, je blago brez stvarnih napak, če je primerno za v pogodbi določeno uporabo. Blago je skladno z dopolnitvijo zakonskih pravil brez stvarnih napak tudi, če so njegove lastnosti takšne, kot jih je kupec pričakoval po našem opisu izdelka; pri tem zadostuje, če je kupec opis izdelka prejel po sklenitvi pogodbe (zlasti skupaj z izdelkom). Za javne izjave drugih proizvajalcev ali drugih tretjih oseb (npr. za oglasna sporočila) ne prevzemamo odgovornosti.

5.

Garancijske zahteve kupca imajo pogoj, da kupec izpolnjuje svoje zakonske dolžnosti in dolžnosti ugovora (377., 381. člen HGB). Če se pri preverjanju ali kasneje pokaže napaka, nas mora o tem nemudoma obvestiti. Da nas je kupec obvestil nemudoma, velja, če nas obvesti v roku dveh tednov. Neodvisno od omenjenih dolžnosti preiskovanja in ugovora nam mora kupec očitne pomanjkljivosti (vključno z napačnimi dobavami in dobavami premajhnih količin) v roku dveh tednov po dobavi pisno prijaviti. Za upoštevanje roka je treba pravočasno oddati prijavo. Vsaka prijava mora biti oddana v pisni obliki. Če kupec ne odda omenjene pisne prijave napak, je naše jamstvo za neprijavljene napake izključeno.

6.

Če je napako povzročil izključno ali v večji meri kupec ali tretja oseba, so garancijske zahteve izključene.

7.

Če ima dobavljeno blago napake, se lahko odločimo, ali bomo napako na blagu odpravili (popravilo) ali bomo dobavili novo blago brez napak (nova dobava). Na našo pravico do zavrnitve izbranega načina skladno z zakonskimi določili omenjeno ne vpliva. Stroške, ki so potrebni za dobavo popravljenega ali novega blaga, še posebej transportne stroške, potne stroške, stroške dela in materiala, krijemo mi. Kupec nam mora dati za dobavo popravljenega ali novega blaga potreben čas in priložnost, predvsem nam mora omogočiti pregled spornega blaga ali – če to ni mogoče izvesti s primernimi stroški – nam zagotoviti dostop do blaga. V primeru dobave novega blaga imamo z zakonom določeno pravico, da od kupca zahtevamo, da nam blago z napakami vrne.

8. Imamo pravico, da dolgovano dobavo blaga brez napak pogojujemo s tem, da kupec pred dobavo plača ceno, ki je sorazmerna napaki ustreznega deleža cene blaga.
9.

V primerih ogrožene varnosti podjetja in za zaščito nesorazmerno velike škode ima kupec po predhodnem dogovoru z nami pravico, da napako odpravi sam ali jo da odpraviti tretji osebi in za popravilo zahteva ustrezno povračilo nadomestila. Kupec nas mora o načinu in obsegu ukrepov nemudoma obvestiti. Pravica do lastnega popravila blaga ne obstaja, če imamo po zakonskih predpisih pravico do zavrnitve ustrezne dobave popravljenega ali novega blaga.

  10.

Če dobava popravljenega ali novega blaga ni uspela ali če je rok, ki ga postavi kupec, neuspešno potekel oz. če skladno z zakonskimi predpisi rok ni potreben, lahko kupec od pogodbe odstopi ali pa zniža ceno nakupa. Pravice do odstopa pa nima v primeru manjših napak. Z razglasitvijo odstopa od pogodbe oz. z zahtevo po znižanju cene kupec izgubi pravico do dobave popravljenega ali novega blaga.

  11.

Zahteva kupca po poplačilu nastale škode oz. poplačilu nepotrebnih izdatkov je možna samo v skladu s pogoji 9. člena, sicer pa so tovrstne zahteve izključene.

8. člen Regres dobavitelja

 1.

Če bo na novo izdelano blago, ki smo ga dobavili našemu kupcu, naprej posredovano drugemu potrošniku, veljajo za garancijske zahteve kupca poleg omenjenega 7. člena tudi naslednja pravila in ostali zakonski predpisi.

 2.

Zakon predvideva, da je bila napaka prisotna že pri prenosu odgovornosti na kupca (3. odst. 478. člena , 476. člen BGB), kar, razen v z zakonom urejenih primerih, ne velja, če je med prenosom odgovornosti na kupca in prenosom odgovornosti na odjemalca kupca preteklo več kot šest mesecev.

 3.

Pravice kupca do dobave popravljenega ali novega blaga v skladu s 7. točko 7. člena veljajo pod naslednjimi pogoji: Kupec lahko od dobavitelja zahteva dobavo popravljenega ali novega blaga, ki jo v določenem primeru dolguje svojemu odjemalcu – v skladu z zakonskimi in pogodbenimi pravicami do zavrnitve; mi nimamo pravice izbire. Kupec ima pravico, da zahtevo po dobavi popravljenega ali novega blaga odstopi svojemu odjemalcu, vendar le zaradi dobave in/ali varnosti, to pomeni ne glede na njegovo lastno odgovornost do odjemalca. Odstop direktne dobave je neveljaven. Na našo pravico, da zavrnemo dobavo popravljenega ali novega blaga skladno z zakonskimi določili, omenjeno ne vpliva.

 4.

Če smo se s kupcem dogovorili za enakovredno poravnavo v skladu s 4. odst. 478. člena BGB, je njegova zahteva po nadomestilu stroškov, ki jih mora kriti v njegovem odnosu s svojimi odjemalci (2. odst. 478. člena BGB), izključena.

9. člen Ostala jamstva

1.

Če Splošnim pogojem poslovanja, vključno z določbami v nadaljevanju, ne sledi nič drugega, jamčimo v primeru kršitve pogodbenih in zunaj pogodbenih obveznosti skladno z zakonskimi predpisi.

2.

Za odškodnino jamčimo – ne glede na pravni razlog – samo

  • v primeru naklepa in hude malomarnosti pristojne osebe ali
  • v primeru kršitev zoper življenje, telo ali zdravje ali
  • v primeru kršitve bistvene pogodbene obveznosti; v takšnem primeru je naše jamstvo omejeno na vrednost predvidljive, tipične škode.
3.

V 2. točki opisano omejeno jamstvo ne velja,

  • če smo napako namerno prikrili ali
  • če smo prevzeli garancijo za kakovost blaga in
  • v povezavi z zahtevami kupca po zakonu o jamstvu za izdelke.
4.

Zaradi kršitve obveznosti, ki ne pomeni napake, lahko kupec odstopi ali odpove samo, če smo odgovorni za kršitev obveznosti.

5.

Pravica do proste odpovedi kupca (še posebno v skladu s 651., 649. členom BGB) je izključena. Odstop ali odpoved morata biti predložena v pisni obliki. Sicer veljajo z zakonom določeni pogoji in pravne posledice.

10. člen Zastaranje

1.

Zahteve pogodbenih strank zastarajo, kot je določeno po zakonskih predpisih, če ni določeno drugače.

2.

Za razliko od 3. tč. 1. odst. 438. BGB znaša splošni rok zastaranja za zahteve iz stvarnih in pravnih napak eno leto od opravljene dobave. Če sta se pogodbeni stranki dogovorili za prevzem, začne zastaralni rok teči s prevzemom.
Zahteve iz pravnih napak ne zastarajo, dokler tretja oseba svoje pravice – zastaranje napak – še lahko uveljavlja proti kupcu.

3.

Za zgradbe in nove izdelke, ki so se uporabljali skladno z njihovim predvidenim in običajnim načinom uporabe za zgradbo, kar je kljub temu povzročilo njihovo napako, velja z zakonom določen zastaralni rok (2. tč. 1. odst. 438. člena BGB).

4.

Zgoraj omenjeni zastaralni roki veljajo tudi za povračila škode dobavitelja v skladu z zgornjim 9. členom; na zakonsko določen zastaralni rok za zahteve po nadomestilu stroškov (2. odst. 478. člena, 1. in 3. odst. 479. člena BGB) in tudi z zakonom določeno zaviranje zastaranja (2. in 3. odst. 479. člena BGB) ne vpliva.

5.

V vseh primerih ostanejo nespremenjene zakonske ureditve za primer naklepa (3. odst. 438. člena).

11. člen Veljavno pravo, pristojno sodišče, kraj

 1.

Za Splošne pogoje poslovanja in vse pravne odnose med nami in kupcem velja pravo Zvezne republike Nemčije z izključitvijo vseh mednarodnih in nadnacionalnih (pogodbenih) pravnih redov, zlasti kupno pravo. Predpogoji in veljavnost pridržka lastninske pravice v skladu s 6. členom pa so nasprotno podrejeni pravu države, kjer se je zadevna stvar nahajala, v kolikor bi bil za ta kraj izbor nemškega prava nedovoljen ali neveljaven.

 2. Če je kupec trgovec v smislu trgovinskega zakonika, pravna oseba javnega prava ali javnopravno posebno premoženje, je izključno – tudi na mednarodni ravni – pristojno sodišče za vsa pogodbena razmerja neposrednih ali posrednih sporov v Frankfurtu ob Majni. Imamo pa pravico, da tožbo vložimo tudi na splošnem sodišču kupca.
 3.

Kraj izpolnitve naših dobav in storitev je kraj našega podjetja ali našega odpremnega skladišča; za plačila je kraj izpolnitve sedež našega podjetja, Lafarge Gips GmbH, Oberursel.

   
Stanje: avgust 2016