Splošni nabavni pogoji

Pojdi na:

Splošni nabavni pogoji

Za vsa naša naročila veljajo izključno naši Splošni nabavni pogoji v nadaljevanju. Pogoji veljajo enako za vse naročene storitve, še posebej za montaže.

1. člen Področje veljavnosti

 1. Veljajo izključno naši nabavni pogoji. Prodajnih pogojev dobavitelja ne priznavamo, razen če izrecno in pisno privolimo v njihovo sprejetje. Naši nabavni pogoji veljajo tudi, če se brez pridržkov seznanimo in sprejmemo pogoje naših dobaviteljev, ki so v nasprotju z našimi ali se od naših pogojev razlikujejo.
 2. Splošni nabavni pogoji veljajo, če ni drugače določeno – samo, če je kupec podjetnik (14. člen nemškega civilnega zakonika – BGB), pravna oseba javnega prava ali javnopravno posebno premoženje.
 3. Naši nabavni pogoji veljajo tudi za vse bodoče posle z našim dobaviteljem.

2. člen Sklenitev pogodbe, oblika, tveganje kakovosti

 1. Ponudbe je treba oddati pisno in brez naših stroškov. Dobavitelj se zavezuje, da bo naše naročilo (pogodbeno ponudbo) v maksimalno enem tednu izrecno sprejel. Kasnejše sprejetje velja kot nova pogodbena ponudba in jo moramo sprejeti mi.
 2.
Pogodbe (to pomeni tudi naročila in izjave o sprejetju), njihove spremembe in /ali dopolnila – tudi med izvedbo – potrebujejo za veljavnost vsaj besedilno obliko.
 3. Dobavitelj nosi tveganje za svoje storitve.

3. člen Obveznost preverjanja in svetovanja dobavitelja, pravica do informacij

 1. Dobavitelj se zavezuje, da se bo pri nas pozanimal o predvideni uporabi predmetov, ki jih bo dobavil, pri čemer bo upošteval letne čase in druge spremembe, ki vplivajo na pogoje uporabe. Še posebej se mora pozanimati o rednih časih obratovanja strojev in možnostih vzdrževanja.
 2. Elemente in dele strojev je treba oblikovati in razporediti tako, da jih lahko hitro in dobro servisiramo, pregledamo in zamenjamo, po možnosti brez predhodne demontaže posameznih delov stroja.
 3. Dobavitelj se zavezuje, da bo zaprosil za naše svetovanje pri izboru in specifikaciji izdelkov, ki jih bo dobavil, zlasti se zavezuje, da nas bo opozarjal na primernost ali neprimernost izbranih predmetov oz. naših specifikacij za predviden namen. Dobavitelj nam bo nemudoma pisno sporočil, če bo imel pomisleke o načinu izvedbe dobave ali storitve, kot si jo želimo mi ali če se mu bo zdelo, da ga pri izvedbi dobave ali storitve oviramo mi ali tretja oseba.
 4. Imamo pravico, da se tudi pred dokončanjem pozanimamo o strokovnosti izvedbe naročene storitve in o skladnosti s pogodbo. Dobavitelj se zavezuje, da nam bo na našo željo omogočil vpogled v potrebno dokumentacijo. Tovrstne informacije nimajo pravnega učinka na morebitni prevzem – predvsem pa ne pomenijo prevzema – niti nikakor ne omejujejo odgovornosti dobavitelja do njegove storitve.

4. člen Spreminjanje storitev, tretje osebe

  1.
Lahko zahtevamo naknadne spremembe dogovorjenega obsega storitev glede izvedbe in količine, če to zahtevajo posebni poslovni pogoji (npr. bistveno spremenjen obseg naročil pri nas) in če so spremembe običajne spremembe ali so za dobavitelja dopustne. Zahtevo za spremembe moramo predložiti 2 tedna vnaprej.

Če je predmet pogodbe izdelava dela, dobavitelj nima pravice, da bi brez našega predhodnega pisnega soglasja storitev, ki naj bi jo izvedel on, predal v izvedbo tretji osebi (npr. pogodbeniku).

5. člen Določitev cen

 1. Cena, ki je navedena v naročilu, je fiksna cena. Če v naročilu DDV ni eksplicitno naveden, velja navedena cena kot fiksna cena in vključuje z zakonom določen DDV. Vsako spremembo cene moramo predhodno pisno odobriti. Dodatna dela in/ali spremembe dobav/storitev bomo poravnali le, če smo se predhodno pisno dogovorili za izvedbo te storitve.
 2. Cena temelji na „dobavljeno ocarinjeno" („DDP" skladno z Incoterm 2000) vključno s primerno embalažo franko naveden naslov za odpremo.
 3. Dogovorjena cena bo zapadla v plačilo v roku 30 koledarskih dni po celotni dobavi in po prejemu računa. Če izvedemo plačilo v roku 14 koledarskih dni, nam dobavitelj zagotovi 3 % skonta na bruto znesek računa. Vsak opomin mora biti oddan v pisni obliki. Za pravočasnost plačila je odločilna predaja naloga za nakazilo banki/kreditni instituciji oz. dan pošiljanja čeka.
 4.
Račune lahko obdelamo le, če je navedena številka naročila iz naročilnice. Za vse posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh obveznosti, je odgovoren dobavitelj, če ne dokaže, da zanje ni pristojen on.
 5. Pripadajo nam zakonske pravice do obračuna in pridržne pravice.

6. člen Dobavni rok, višja sila, pogodbena kazen

 1. Dobavni roki in termini so za dobavitelja zavezujoči. Če dobavitelj svoje storitve ne opravi v dogovorjenem roku, pomeni, da zamuja in na voljo imamo z zakonom določene možnosti, zlasti zahteve po odstopu od pogodbe in nadomestilo škode.
 2. Dobava se izvede "DDP" skladno z Incoterms 2000. Blago mora biti v primerni embalaži.
 3. Dobavitelj se zavezuje, da nas bo nemudoma pisno obvestil, če se pojavijo ali postanejo opazne okoliščine, v katerih se dogovorjenih rokov ne bo mogel držati.
 4. Pri prekoračitvi termina izvedbe zaradi višje sile lahko dobavo/storitev zahtevamo po predhodno dogovorjenih pogojih ob kasnejšem času ali po preteku ustreznega dodatnega roka delno ali v celoti odstopimo od pogodbe.
 5. Če ne dostavimo potrebnih dokumentov, podatkov in podobnega, to izključuje zamudo dobavitelja samo v primeru, če je dobavitelj na to pisno opomnil in tega ni dobil v ustreznem roku.
 6. Če dobavitelj zamuja, lahko zahtevamo pogodbeno kazen v vrednosti 0,25 % dogovorjene neto cene za vsak delovni dan zamude. Skupno pa lahko pogodbena kazen znaša največ 5 % dogovorjene neto cene. Imamo pravico, da zahtevamo pogodbeno kazen poleg opravljene storitve in kot minimalni znesek v tem primeru velja odškodnina, ki nam jo dolguje dobavitelj in je skladna z zakonskimi predpisi. Na uveljavljanje druge škode omenjeno ne vpliva. Če sprejmemo zakasnelo storitev, lahko zahtevamo pogodbeno kazen le, če smo v roku 10 delovnih dni po prejemu zakasnele dobave proti dobavitelju podali izjavo o ustreznem pridržku.

7. člen Garancija, pravice pri napakah in kršitve obveznosti

 1. Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeno blago ustreza pogodbenim dogovorom. To še posebej velja za delovanje, hitrost delovanja in natančnost, pa tudi za pogodbeno določene vire, recepture, specifikacije ali proizvodne metode. Zavezuje se, da nas bo o načrtovanih spremembah pravočasno obveščal, da bomo imeli možnost preveriti primernost spremenjenega blaga in v primeru neustreznosti sprejeti potrebne ukrepe, npr. naročiti zadostne zaloge v pogodbi določenega blaga, da bo naše poslovanje lahko potekalo nemoteno. To še posebej velja za dobavitelje surovin, pomožnih materialov in proizvodnih materialov.
Dobavitelj nam mora vedno ponuditi najnovejšo izvedbo stroja, ki mora ustrezati aktualnemu znanju stroke in aktualnemu stanju tehnike na področju strojegradnje in pri njihovi izdelavi in konstrukciji se morajo uporabiti deli stroja, ki ustrezajo standardom DIN/EN. Vsi stroji, aparati in naprave iz ponudbe morajo ustrezati zakonskim določilom, predvsem varstvenim določbam zakona o varni uporabi naprav, določbam standardov DIN, EN in VDE in seveda predpisom poklicnega združenja, zlasti predpisom varstva pri delu.
 2. Dobavitelj programske opreme poleg vsega zagotavlja brezhibnost programske opreme in podatkovne strukture ter zagotavlja pravilno in redno podvajanje.
 3. Dobavitelj jamči za uporabo primernega materiala, za pravilno in strokovno izvedbo, pri čemer bo vedno upošteval najnovejša dognanja znanosti in tehnike.
 4.
Dobavitelj izrecno zagotavlja popolno skladnost prodanega blaga s predhodnimi testi in vzorci.
 5. Dobavitelj se zavezuje, da nam bo dobavil samo takšno blago, ki je skladno z vsemi zavezujočimi in veljavnimi zakoni, uredbami, standardi in predpisi ter da bo zagotovil, da bo blago brez nadaljnjih ukrepov skladno z obveznimi pravilniki.
 6. Dobavitelj ostaja za svojo dobavo/storitev in morebitne napake odgovoren tudi, ko smo podpisali, odobrili, ožigosali oz. označili z zaznamkom "pregledano" načrte, risbe, obračune in ostalo dokumentacijo o izvedbi, ki nam jo je predložil dobavitelj.

 7.

Za naše pravice pri pravnih in stvarnih napakah na dobavljenem blagu, pri dogovorjenih montažah, montažah z dobavo ali pri navodilih za uporabo ter pri kršitvah obveznosti s strani dobavitelja veljajo zakonski predpisi, če ni bilo dogovorjeno drugače.
 a.

Naša prijava napak v okviru dolžnosti pregleda blaga in prijave napak v skladu s 377., 381. členom HGB velja kot takojšnja in pravočasna, če jo dobavitelj prejme v roku dveh tednov.

 b.

 

Če ima dobavljeno blago napake, lahko zahtevamo dobavo popravljenega ali novega blaga. Dobava popravljenega ali novega blaga poteka po naši izbiri na stroške dobavitelja, izbiramo med odpravljanjem napak ali med dobavo brezhibnega novega blaga. Če (1) poskus ponovne dobave popravljenega ali novega blaga dobavitelja ne uspe, če je dobavo popravljenega ali novega blaga neupravičeno zavrnil ali je ustrezen naknadni rok, ki smo mu ga postavili mi, enostavno spregledal, imamo brez nadaljnjega pravico, da napake sami odpravimo oz. jih po našem naročilu odpravi tretja oseba, za kar lahko od dobavitelja zahtevamo poplačilo nastalih stroškov in od njega zato zahtevamo ustrezen predujem. Pri tem pa omenjeno ne vpliva na pravico do odstopa in povračila druge škode. Pravica do lastnega odpravljanja napak ne velja, če ima dobavitelj po zakonu pravico do zavrnitve naknadne dobave popravljenega ali novega blaga.
 c.
Če takojšnje odpravljanje napak ni možno zaradi razmer v našem podjetju, mora dobavitelj v obliki prehodnih oz. začasnih rešitev izboljšati napake, če stroški za to ne odstopajo bistveno od stroškov, ki so za nas še sprejemljivi za začasne izboljšave. Dokončno je treba odpraviti napake, ko razmere v našem podjetju to dovoljujejo.
 d.
V primerih ogrožene varnosti podjetja, za zaščito nesorazmerno velike škode ali ko dobavitelj kasni z odpravljanjem napak, imamo pravico, da napako odpravimo sami ali jo damo odpraviti tretji osebi in za popravilo zahtevamo ustrezno povračilo nadomestila. Mi bomo dobavitelja nemudoma obvestili o obeh zgoraj omenjenih primerih, pa tudi o načinu in obsegu sprejetih ukrepov.
 e.
Naša z zakonom določena regresna pravica znotraj verige dobaviteljev (478., 479. člen BGB) velja, tudi če blago na koncu verige dobaviteljev ni dobavljeno končnemu potrošniku, ampak pravni osebi. Imamo možnost regresnega zahtevka po 478., 479. členu BGB, če nam dobavitelj ni dobavil stvari z napakami, ampak je dobavil dodatno opremo ali surovine z napakami.
 f.
Tako v primeru naknadne dobave kot v primeru odstopa lahko dobavitelju določimo ustrezen časovni rok, da pride po blago z napakami. Po preteku roka lahko blago z upoštevanjem gospodarskih interesov dobavitelja ocenimo na njegove stroške, npr. s prosto prodajo in nato prejeti znesek vrnemo dobavitelju (korak za korakom vrnemo nabavno ceno oz. naknadno dobavo).
 g.
Če je določena pravica predmet pogodbe, jamči dobavitelj zanjo in za odsotnost pravnih napak, z odstopanjem od 3. točke 437. člena BGB z odškodnino in nadomestilom stroškov, tudi če za napake ni vedel ali zanje ni odgovarjal.

8. člen Nadomestni deli, servis

 8. Dobavitelj strojev se zavezuje,
 a. da bo za dobavljen stroj zagotovil nadomestne dele za obdobje dvojne amortizacijske dobe po veljavni AfA-razpredelnici nemške davčne uprave, ki velja za stroj;

 b.

fda bo za veljavno obdobje trajanja garancijske dobe zagotovil servis, ki bo na voljo med tednom v času običajnih delovnih ur.

9. člen Zastaranje

 1. Zahteve pogodbenih strank zastarajo, kot je določeno po zakonskih predpisih, če ni določeno drugače.
 2. Za razliko od 3. točke 1. odst. 438. člena BGB znaša splošni rok zastaranja za stvarne in pravne napake tri leta po dobavi blaga. Tako znaša zastaralni rok pri surovinah, ki jih uporabljamo za izdelavo končnih izdelkov, ki jih uporabljamo na predviden način v zgradbi, šest let.
 3. Za razliko od omenjene 2. točke in od 2. točke 1. odst. 438. člena BGB znaša splošni rok zastaranja za stvarne in pravne napake pri zgradbah in stvareh, uporabljenih na običajen in predviden način v zgradbah, pri čemer pa je prišlo do napake, šest let po dobavi blaga.
 4. Če ni prišlo do izročitve, se zastaralni rok prične z zahtevkom.
 5. Za naše izvenpogodbene zahteve po odškodnini, ki so povezane z napako blaga, veljajo zastaralni roki kupnega prava in zgoraj navedene 2. in 3. točke samo kot minimalni roki; sicer velja redno zakonsko zastaranje (195., 199. člen BGB). Enako velja, če prodana pravica ne obstaja, če je dobavitelj prevzel garancijo ali je bila napaka namerno zamolčana.
 6. Zastaranje zahtevkov zaradi napak je zadržano, če dobavitelj nastalo napako sam preveri. Zadržek zastaranja je končan, če nam dobavitelj pisno sporoči, da so pogajanja končana ali nam pošlje rezultat testov ali dobavitelj nadaljevanje odpravljanja napake pisno zavrne. Ponovni začetek pogajanj, testiranje ali odpravljanje napak ponovno pomeni zadržek zastaranja.

10. člen Avtorske pravice, obrtne pravice za zaščito, pravica izkoriščanja avtorskih pravic in pravice uporabe

 1. Za posebej v okviru našega naročila za nas izdelane ali razvite storitve (npr. proizvodna sredstva, izdelki, pogodbena dokumentacija, risbe, konstrukcije itd.) pridobimo – razen če v posamezni pogodbi ni izrecno drugače dogovorjeno – s poravnavo dogovorjenega poplačila najmanj (dodatno posebno plačilo ni več potrebno) časovno in krajevno neomejeno, neizključno in neprenosljivo avtorsko pravico koriščenja pravic in pravico uporabe.
 2. Če v posamezni pogodbi ni drugače dogovorjeno, klavzula ne velja za strokovno znanje oz. znanja ali zaščitene pravice dobavitelja, ki jih je dobavitelj imel že pred izvedbo naročila ali strokovno znanje, ki je nastalo za izvedbo našega naročila.

11. člen Zaščitene pravice tretje osebe

 1.
Dobavitelj jamči, da v zvezi z njegovo dobavo niso kršene pravice tretjih oseb v Zvezni republiki Nemčiji in v državah, kamor izvažamo, in so bile dobavitelju znane ob podpisu pogodbe.
 2. Če nas iz teh razlogov terja tretja oseba, se dobavitelj zavezuje, da bo tretji osebi poslal pisni zahtevek, da nas preneha terjati. Če dobavitelj ne bi pisno zahteval prekinitve terjanja po preteku ustreznega obdobja, imamo pravico, da se s tretjo osebo dogovorimo, zlasti lahko sklenemo poravnavo in na stroške in v breme dobavitelja pridobimo od tretje osebe privolitev v pogodbeno dogovorjeno rabo predmetov dobave in/ali storitev.
 3. Obveznost do oprostitve in nadomestila dobaviteljev se nanaša na vse stroške (zlasti pravna zaščita, licenčne takse, odškodnine in ostali stroški), ki izvirajo iz tretje osebe ali v povezavi z uveljavljanjem tretje osebe. Dobavitelj nam mora na zahtevo nuditi sodno pomoč in na svoje stroške voditi morebitne pravne spore.

12. člen Varovanje zaupnosti, vračilo in uporaba dokumentacije

 1. Pridržujemo si lastniške in avtorske pravice do slik, risb, obračunov, modelov in ostalih tovrstnih podatkov oz. dokumentacije (v nadaljevanju na kratko „dokumentacija"), ki smo jih dobavitelju izročili za izvajanje pogodbe. Dokumentacijo lahko dobavitelj uporablja izključno za izdelavo našega naročila. Kadarkoli nam jo mora na našo zahtevo predati skupaj s prepisi ali kopijami, tudi v elektronski in/ali digitalni obliki. Po zaključenem naročilu nam jih mora vrniti, ne da bi to izrecno zahtevali..
 2. Za izdelano dokumentacijo, ki je bila izdelana na podlagi naših podatkov velja 1. točka. Dobavitelj mora dokumentacijo označiti z oznako: „Izdelano za Siniat". Dobavitelj se zavezuje, da nam takoj prenese lastništvo za vso tako označeno dokumentacijo. Odpovedujemo se izjavi volje. Sprejemamo prenos lastništva s strani dobavitelja. Dokler ima dobavitelj našo dokumentacijo, jo ima samo kot lastniški posrednik za nas.
 3. Vsa dokumentacija, navedena v 1. in 2. točki, je za tretje osebe strogo zaupna in mora biti tajna, razen v primeru razkritja podatkov z našo izrecno predhodno pisno privolitvijo. Obveznost varovanja tajnih podatkov velja tudi po preteku pogodbe. Preneha pa, ko postanejo v dokumentaciji navedeni podatki o proizvodni splošno znani.
 4. Tretje osebe smejo biti obveščene o naših poslovnih odnosih samo z našim dovoljenjem.

13. člen Zadržna pravica in pobot

 1. Zadržna pravica dobavitelja je zaradi morebitnih terjatev izključena, zadržna pravica temelji na istem pogodbenem razmerju.
 2. Pobot naših terjatev do dobavitelja je dopusten samo v primeru, da se pobota terjatev, ki je nesporno priznana, to pomeni pisno ali pravnomočno.

14. člen Razpoložljiv material in pridržana lastninska pravica

 1. Če damo dobavitelju na voljo dele ali material, si pridržujemo lastništvo tega materiala. Dobavitelj bo za nas material in dele predelal ali preoblikoval. V primeru predelave ali mešanja pridobimo solastništvo pri novem izdelku, in sicer v razmerju vrednosti našega materiala in deleža drugih predelanih materialov v času predelave.
 2. Prenos lastništva blaga na nas se mora nujno opraviti, ne glede na plačilo ustreznega poplačila. Izključene so vse oblike razširjenega pridržanega lastništva, tako da ima veljavna izjava o pridržku lastništva, ki jo poda dobavitelj proti nam, samo veljavnost preprostega pridržka lastništva.

15. člen Odgovornost proizvajalca

 1. Če dobavitelj odgovarja za škodo na izdelku, se zavezuje, da mi nismo odgovorni za to in ne odgovarjamo za odškodninske zahtevke tretje osebe, ker je vzrok v njegovem območju suverenosti in organizacije in on sam jamči v zunanjih razmerjih.
 2.
V okviru njegove zaveze, da mi za omenjeno škodo ne odgovarjamo, nam mora dobavitelj poravnati tudi morebitne stroške v skladu s 683., 670. členom BGB, ki so nastali iz ali v povezavi s katero od naših akcij poziva kupcev, naj vrnejo izdelek zaradi serijske napake. O vsebini in obsegu ukrepov poziva kupcev, naj vrnejo izdelke, bomo dobavitelja – kolikor je mogoče in dopustno – obvestili in mu dali možnost, da predstavi svoje mnenje. Na ostale z zakonom določene zahtevke omenjeno ne vpliva.
 3. Dobavitelj ima sklenjeno zavarovanje za jamstvo za proizvode s pavšalno vsoto kritja najmanj 2,5 mio. evrov po materialni škodi oz. poškodbah oseb. Sklenjeno zavarovanje nam mora dobavitelj na našo željo tudi dokazati.

16. člen Kraj izvedbe, izbor prava in pristojno sodišče, pisna oblika

 1. Če v naročilu ni drugače navedeno, je naslov za dobavo, ki smo ga navedli, hkrati tudi kraj izvedbe.
 2. Za Splošne nabavne pogoje in vse pravne odnose med dobaviteljem in nami velja pravo Zvezne republike Nemčije z izključitvijo vseh mednarodnih in nadnacionalnih pravilnikov, zlasti kupnega prava. Predpogoji in veljavnost pridržka lastninske pravice v skladu s 6. členom pa so nasprotno podrejeni pravu države, kjer se je zadevna stvar nahajala, v kolikor bi bil za ta kraj izbor nemškega prava nedovoljen ali neveljaven.
 3. Če je dobavitelj v smislu trgovskega zakonika pravna oseba javnega prava ali javnopravno posebno premoženje, je izključno pristojno sodišče za vsa pogodbena razmerja neposrednih ali posrednih sporov v Frankfurtu ob Majni. Imamo pa vsekakor pravico, da vložimo tožbo na kraju izvedbe dobave ali na sedežu dobavitelja.
   
 Stanje: 1. avgust 2016